Algemene voorwaarden voor welzijnsactiviteiten en -opleidingen van Purusha bvba.

Bij boeking/inschrijving van een opmeiding, workshop  of andere sessies zoals yoga, reiki en andere activiteiten aangeboden door Purusha bvba geeft de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger  duidelijk aan dat hij/zij akkoord is (zijn) met de algemene en specifieke voorwaarden.

 1. Alle workshops, sessies en cursussen zijn enkel bedoeld om de persoonlijke groei en het welzijn te bevorderen van het cliënteel. Ze zijn geenszins bedoeld om conventionele therapie van welke aard dan ook te vervangen. De cliënt is volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar acties tijdens de workshops, sessies en cursussen.
 2. Indien de cliënt beslist om de cursus of reeks sessies stop te zetten na aanvangsdatum, blijft steeds het volledige tarief verschuldigd. Restitutie wordt niet gedaan.
 3. De cliënt is er zich van bewust dat trainingen, cursussen en workshops mogelijk kunnen verplaatst worden naar een andere datum omwille van diverse omstandigheden als facilitaire en logistieke omstandigheden, te weinig inschrijvingen of door overmacht. Purusha bvba zal in dit geval steeds een gedegen compensatieregeling treffen voor de cursist. De cursist kan daarbovenop kiezen om deze training/workshop/cursus op de voorgestelde nieuwe datum of een andere editie naar keuze van dezelfde workshop/training/cursus binnen een periode van 2 jaar aan te vangen. Restitutie van eventueel betaalde voorschotten wordt discretionair beslist door Purusha bvba.
 4. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of sessie.
 5. Onze  aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder onze verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.
 6. De cursist is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beschadigingen aangebracht in of aan de gehuurde of ter beschikking gestelde lesruimtes of materialen.
 7. Gezondheidsproblemen van welke aard dan ook dienen steeds vermeld te worden vóór iedere sessie, opleiding of workshop. Bij gezondheidsproblemen verklaart de cliënt dat hij/zij de toestemming heeft van zijn/haar arts of therapeut om aan actitiveiten van Purusha bvba deel te nemen.
 8. Deelname aan trainingen, workshops en sessies is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 9. Alle facturen zijn contant betaalbaar voor de aanvang van een activiteit, tenzij anders werd overeengekomen via schriftelijke toestemming.
 10. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.
 11. Indien de betaling niet volledig contant gebeurt, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 2,5 % per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 12. Bovendien, na ingebrekestelling zal de klant als forfaitaire schadevergoeding, voor schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen met een minimum van 125,00€ behoudens de aanmanings-, gerechts- en bedingskosten die apart aangerekend zullen worden.
 13. Ingeval van betwisting en eveneens ingeval van niet-betaling van de facturen is enkel het Belgische recht van toepassing en zal het geschil behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.